انعقادتفاهم نامه همکاری معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش واتحادیه باشگاه های فوتبال ایران

مراسم آیین انعقادتفاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین وزارت آموزش وپرورش واتحادیه باشگاه های فوتبال ایران در سالن جلسات معاونت ،به امضای علیرضاکمرئی معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش وپرورش وعلی محمدمرتضوی دبیرکل اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال ایران رسید.

این تفاهم نامه پیرو جلسات متعدد دوحوزه ونظرات کارشناسان علم تربیت بدنی وفوتبال منعقدگردید ودرنهایت اولین رشته تخصصی ومهارتی در حوزه فوتبال تحت عنوان”دستیار طراح تمرین فوتبال”درشاخه کاردانش درمقطع دیپلم رسماراه اندازی شد واز مهرماه جذب وپذیرش هنرجو خواهدداشت.
در این مراسم ازشروع ۴رشته مهارتی دیگر درهنرستانهای کاردانش در حوزه فوتبال نیز در آینده نزدیک بیان شدکه تاکنون مراحل اولیه تدوین و تصویب راگذرانده وبه زودی قابل رونمایی خواهد بود.

این تفاهم نامه فتح بابی است، برای راه اندازی وتوسعه رشته مهارتی درحوزه های فوتبال ،واز ویژگیهای مهم رشته ،قابلیت توسعه فراملی باهماهنگی وهمکاری یونسکو و سازمان اکو می باشد.

دراین مراسم مهرزادحمیدی معاون ورزش وسلامت وزارت آموزش وپرورش،منصور قنبرزاده دبیرکل فدراسیون فوتبال،مهدی محمد نبی قائم مقام اتحادیه فوتبال،سیدمصطفی اذرکیش مدیرکل دفتر فنی حرفه ای وکاردانش حضور داشتند وهرکدام درخصوص مسایل تخصصی مطالبی رابیان نمودند.