طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

نویسنده
شمس الدین رضایی
استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ایلام
چکیده
هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‌ های حرفه‌ای فوتبال ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد(گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق و باز با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. تئوری جوهری مدل درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران دارای هفت مولفه: مکانیزم‌های موثر مدیریتی، مکانیزم‌های مالی، مکانیزم‌های آموزش، مکانیز‌های اصلاح ساختار فوتبال، مکانیزم‌های اصلاح فرهنگ، مکانیزم‌های حقوقی- قانونی و استقرار مدل درآمدزایی می‌باشد که توسعه و موفقیت باشگاه‌های فوتبال ایران در گرو مدیریت برتر این مولفه‌ها است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد(گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق و باز با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. تئوری جوهری مدل درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران دارای هفت مولفه: مکانیزم‌های موثر مدیریتی، مکانیزم‌های مالی، مکانیزم‌های آموزش، مکانیز‌های اصلاح ساختار فوتبال، مکانیزم‌های اصلاح فرهنگ، مکانیزم‌های حقوقی- قانونی و استقرار مدل درآمدزایی می‌باشد که توسعه و موفقیت باشگاه‌های فوتبال ایران در گرو مدیریت برتر این مولفه‌ها است.

اصل مقاله