مظفری‌زاده سرپرست باشگاه تراکتور شد

هیأت مدیره باشگاه تراکتور سعید مظفری‌زاده را تا زمان واگذاری سهام باشگاه به مالکیت جدید، به سمت سرپرست مدیرعاملی منصوب کرد.

علی‌رغم مخالفت قبلی و تلاش برای ادامه فعالیت هوشنگ نصیرزاده تا پایان فرآیند واگذاری و انتقال سهام باشگاه به مالکیت جدید، باتوجه به تأکید و اصرار او برای کناره‌گیری، هیأت مدیره باشگاه تراکتور ضمن موافقت با این درخواست، سعید مظفری‌زاده را به سمت سرپرست مدیرعاملی منصوب کرد.

براساس حکم ابلاغی هیات مدیره باشگاه تراکتور، مظفری‌زاده مسئولیت پیگیری مصوبه مجمع سهامداران باشگاه برای واگذاری و انتقال سهام و انجام امورات مربوطه را برعهده خواهد داشت.